top of page
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.KRONIKASWIATEL.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.kronikaswiatel.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.kronikaswiatel.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.kronikaswiatel.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. CZAT – Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między zalogowanymi Użytkownikami.

 2. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.kronikaswiatel.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.kronikaswiatel.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.kronikaswiatel.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 5. KLIENT – Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 9. PRODUKT – dostępna w Serwisie Treść Cyfrowa lub Subskrypcja, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.kronikaswiatel.pl

 12. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Jerzy Piernikarz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą CEDROWE WZGÓRZA JERZY PIERNIKARZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. 11 Listopada 5/53, 42-300 Myszków, NIP: 5771761662, REGON: 243535514, adres poczty elektronicznej (e-mail): kronika@cedrowewzgorza.pl

 13. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii przez zalogowanych Użytkowników.

 14. SUBSKRYPCJA – odpłata usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzeczy Użytkowników zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 15. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa Subskrypcja świadczona przez Usługodawcę, liczony wg dni. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność Okresów Abonamentowych. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.

 16. TREŚCI CYFROWE - dane dostarczane przez Sprzedawcę w formie cyfrowej, do których dostęp osiąga się poprzez pobranie na urządzenie Klienta.

 17. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 19. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawieranie Subskrypcji,

  2. prowadzenie Konta w Serwisie,

  3. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

  4. System Opinii,

  5. Czat,

  6. Newsletter,

  7. Forum Dyskusyjne.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 1.2. do 1.7. Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale § 3 pkt 1.1. Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu oraz wybranym Okresem Abonamentowym.

 3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal.com).

 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika Okresie Abonamentowym i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.

  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii za pośrednictwem Systemu Opinii, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza lub zaprzestania zamieszczania go przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się:

   1. nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, a przez to mogących mieć negatywny wpływ na wybór innych Użytkowników, opinii i ocen lub oświadczeń dotyczących transakcji lub Sprzedawcy,

   2. nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,

   3. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinie dotyczą, bez ich wyraźnej zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika. Korzystając z Czatu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania oraz powszechnie obowiązujących przepisów.

  6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  7. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 8. Użytkownik obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

 1. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.

 2. Korzystając z Forum Dyskusyjnego Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.

 3. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.

 4. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum Dyskusyjnego wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).

 5. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów.

 6. Administrator i moderatorzy Forum Dyskusyjnego są uprawnieni przez Usługodawcę do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku lub postu jeśli narusza on postanowienia regulaminu lub przepisy prawa.

 7. W przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniach takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.

 

§ 6

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kronika@cedrowewzgorza.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

§ 7

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze nieodpłatnym, ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kronika@cedrowewzgorza.pl

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 8

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis www.kronikaswiatel.pl prowadzi sprzedaż Produktów w postaci Treści Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Serwisie są wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.kronikaswiatel.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 

§ 9

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odstąpienia od umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 10

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA PRODUKTU

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal.com).

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 77 2490 0005 0000 4530 3616 9026 (Alior Bank S.A.) CEDROWE WZGÓRZA JERZY PIERNIKARZ, ul. 11 Listopada 5/53, 42-300 Myszków, NIP: 5771761662. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu na adres mailowy Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

 

§ 11

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §14 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kronika@cedrowewzgorza.pl

  3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

  5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §14 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §14 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty wymiany Produktu na wolny od wad.

  6. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 12

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §14 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.

 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w §14 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w §14 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w §14 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 13

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 14

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

(obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.)

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z §11 Regulaminu,

  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §12 Regulaminu.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.kronikaswiatel.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Jerzego Piernikarza wykonującego działalność gospodarczą pod firmą CEDROWE WZGÓRZA JERZY PIERNIKARZ, ul. 11 Listopada 5/53, 42-300 Myszków, NIP: 5771761662, REGON: 243535514. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.kronikaswiatel.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.kronikaswiatel.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §14 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w §13 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

© Copyright Cedrowe Wzgórza - Kronika Świateł
bottom of page